Algemene Voorwaarden My Own Health bv

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden 

Op deze pagina leggen we vast wat je van ons mag verwachten en wat wij op onze beurt van jou verwachten. Onze website is voor iedereen vrij toegankelijk. Voor iedere bezoeker geldt dat we het belangrijk vinden dat je deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid hebt gelezen. 

Op het gebruik van onze Diensten en Producten, zijn daarop deze algemene voorwaarden van toepassing. Zodra je onze Diensten en Product besteld, gaan we ervan uit dat je akkoord gaat met de inhoud daarvan. Om zeker te weten dat je ze hebt gelezen en begrepen, vragen we je om voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling een vinkje te zetten voor akkoord. 

Mocht je niet akkoord gaan met de inhoud van deze voorwaarden - wat jouw goed recht is - maak dan geen gebruik van de Website en of de Producten of Diensten. We kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Daarom vragen we Consumenten bij elke bestelling opnieuw de algemene voorwaarden te lezen en indien van toepassing, te accepteren.

Disclaimer: wat we wel èn niet doen.

1. Wij stellen géén diagnose en geven geen medisch advies

We willen voorop stellen dat My Own Health geen enkele vorm van medische zorg, medisch advies, diagnose of behandeling biedt. Dat kunnen we niet, omdat we geen artsen zijn. Ondanks dat we bloedwaarden meten, en dat we dat doen bij gecertificeerde klinisch-chemische laboratoria, kunnen we niet de oorzaak vaststellen van afwijkingen van de norm. We kunnen ook geen garanties bieden dat wanneer jouw bloedwaarden binnen de gezonde normen zijn, je gevrijwaard bent van welke ziekten of aandoeningen dan ook. We geven enkel een indicatie van hoe jouw waarden zich verhouden tot een gemiddelde (gelet op jouw leeftijd en jouw geslacht) waarbij de risico op ziekten laag is - per gemeten waarden.

Heb je gezondheidsklachten, neem dan altijd contact op met je (huis)arts of een andere zorgprofessional. De Website, de Diensten en de inhoud hebben uitsluitend informatieve doeleinden en zijn niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Gebruik de informatie die je bij ons vindt of van ons krijgt, niet voor (zelf)diagnostiek of behandeling van een gezondheidsprobleem of ziekte.

We raden je aan om contact op te nemen met jouw arts of een voedingsdeskundige voor je gebruik gaat maken van onze Diensten en Producten, zeker als je geneesmiddelen gebruikt, zwanger bent, borstvoeding geeft of bekend bent met een ziekte of allergie.

En wat je ook doet: stel een bezoek aan een arts nooit uit omdat je iets op deze Website- of waar dan ook op het Internet- hebt gelezen.

2. Wat we wel doen

Via de Producten en Diensten helpen we je om je eigen gepersonaliseerde supplementen ("Gepersonaliseerde Supplementen") samen te stellen die we op basis van een meting aan jou leveren in verpakte stazakken. De thuistest kit en de analyse van het door jou verzameld en verstuurd bloed, helpen een indicatie te geven van jouw voedingsbehoeften voor de gemeten vitaminen. Als je het pakket besteld, ga je akkoord met het meteen leveren van supplementen die door ons zijn samengesteld op basis van de resultaten van de analyse. Je ontvangt dus tegelijkertijd de supplementen samen met de resultaten. Uiteraard staat het je vrij deze Producten al dan niet in te nemen. Onze suggestie is niet bindend en je bent niet verplicht om deze Producten in te nemen. En wat je ook doet: supplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding.

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 5. Diensten: de samenstelling en levering van de Producten, het onderhouden en faciliteren van een digitaal platform en verstrekking van informatie;
 6. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Consument of My Own Health in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. My Own Health: de natuurlijke of rechtspersoon die Producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of Diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen My Own Health en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, digitale inhoud en/of Diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Producten: De thuistest kit en het pakket van Gepersonaliseerde Supplementen;
 12. Modelformulier voor herroeping: het modelformulier voor ontbinding / herroeping van de Consumentenbond, te vinden in deze link;
 13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en My Own Health gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. Denk aan e-mailverkeer of telefonisch contact.
 14. Website: de website van My Own Health: www.myownhealth.nl
 15. Werkdag: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid en verbindendheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van My Own Health en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen My Own Health en Consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn verbindend voor alle Diensten en alle Producten van My Own Health, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van éen of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien My Own Health niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat My Own Health het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt My Own Health onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door My Own Health is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft My Own Health passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal My Own Health daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Consument is verplicht actuele en waarheidsgetrouwe informatie aan My Own Health te verstrekken, voor zover dat voor de uitvoering van de Diensten of de levering van Producten van belang is. Als de Consument een persoonlijk account aanmaakt, houdt hij/zij het daaraan verbonden wachtwoord strikt geheim. De Consument waarborgt dat zijn/haar persoonlijke account niet wordt misbruikt en dat hij/zij derden geen toegang geeft tot diens account. De Consument waarborgt dat de informatie die hij/zij verstrekt - inclusief het verstuurd bloed - niet van derden is. Schade die voortvloeien door misbruik van het persoonlijke account of misinformatie, komt voor rekening van de Consument.  
 5. My Own Health kan zich -binnen wettelijke kaders- ervan op de hoogte doen stellen of de Consument aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als My Own Health op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 7. Beëindiging van de overeenkomst geschiedt automatisch na levering van het laatste Product (Gepersonaliseerde Supplement), of indien niet van toepassing na levering van de resultaten van de bloedanalyse.

 

Artikel 4 - Herroepingsrecht Consumenten bij levering van Producten/Diensten

 1. De Producten zijn zowel de Thuistest kit en de Gepersonaliseerde Supplementen (levensmiddelen) die op verzoek van de Consument specifiek voor Consument worden samengesteld. De Diensten zijn de bloedanalyse die uitgevoerd wordt, en het leveren van inzichtelijke resultaten. My Own Health sluit het herroepingsrecht uit ten aanzien van de Gepersonaliseerde Supplementen zodra deze zijn verstuurd en op de Dienst bloedanalyse zodra het bloed door het laboratorium is ontvangen. kunnen de Producten niet worden teruggenomen. 
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, heeft de Consument het recht om vanaf  ontvangst van het eerste deel van Producten (de thuistest kit), het recht om de overeenkomst met My Own Health binnen 14 dagen vanaf de dag van levering en zonder opgaaf van redenen te herroepen. 
 3. Gedurende deze bedenktermijn van 14 dagen mag de Consument het Product niet uitproberen zoals dat gebruikelijk zou zijn bij een aankoop. Aangebroken verpakkingen, of waarvan de inhoud niet compleet is, zijn uitgesloten van herroepingsrecht.
 4. De Consument moet binnen de termijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan My Own Health mededelen dat de Consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht. Dit kan door het bestelnummer en klantgegevens te mail naar info@myownhealth.nl of door het modelformulier in te vullen en naar bovenstaand adres te mailen. Consument krijgt na deze mededeling tijdig van My Own Health instructies met betrekking tot het retourneren van de producten en verdere procedures.
 5. Producten moeten vervolgens binnen 14 dagen nadat Consument de mededeling van herroeping heeft gedaan, weer door My Own Health zijn ontvangen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 6. Consument draagt de kosten van de retourzending van de producten.
 7. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldig omgang door Consument zelf, is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

 

Artikel 5 - Verplichtingen van My Own Health bij herroeping

 1. Als My Own Health de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. My Own Health vergoedt alle betalingen van de Consument met uitzondering van door My Own Health reeds gemaakte verzendkosten, maar inclusief eventuele leveringskosten door My Own Health in rekening gebracht voor nog niet geleverde Producten of Diensten, onverwijld doch binnen 14 werkdagen volgend op de eerst volgende werkdag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Hierbij is wel de voorwaarde dat het Product reeds terug ontvangen is door My Own Health of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 6 - Conformiteit en Garantie

 1. De voedingssupplementen van My Own Health mogen enkel gebruikt worden door personen van 18 jaar of ouder. 
 2. Alle ingrediënten zijn te vinden op de verpakking.
 3. Alle geleverde supplementen zijn in dichte verpakking na levering tenminste 12 maanden houdbaar. 
 4. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan My Own Health schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend binnen 2 weken na melding. 
 5. De garantie geldt niet indien de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van My Own Health en/of de verpakking zijn behandeld. 


 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 1. Consument moet de producten gebruiken zoals omschreven in de instructies, zowel meegeleverd als op de verpakking.
 2. My Own Health is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen of schade doordat Consument de producten niet volgens instructie heeft bewaard of gebruikt danwel door het niet opvolgen van de in de overeenkomst gestelde voorwaarden door Consument. 
 3. Hoewel My Own Health de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen van de door haar te verkopen producten, kan er bij het gebruik daarvan in uitzonderlijke gevallen een allergische reactie optreden. Omdat ieder persoon uniek is, kan een allergische reactie niet van te voren worden voorspeld. Omdat My Own Health niet kan voorspellen of een allergische reactie optreedt, is zij daar niet verantwoordelijk voor. Bij een allergische reactie kan altijd contact worden opgenomen met My Own Health in geval van vragen. Verder dient u contact op te nemen met uw lokale zorginstelling.
 4. Indien My Own Health aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 5. My Own Health is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat My Own Health is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens.
 6. My Own Health is niet aansprakelijk voor directe schade indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt oa verstaan maar niet beperkt tot, ziekte van het personeel, bedrijfsstoring, maatregelen van overheidswege en vervoersstoringen, een en ander zowel indien deze voorkomen bij My Own Health als bij haar toeleveranciers.
 7. Indien My Own Health aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van My Own Health beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 8. De aansprakelijkheid van My Own Health is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval en met een maximum van het bedrag dat wordt gedekt en uitbetaald onder de aansprakelijkheidsverzekering van My Own Health.
 9. My Own Health is alleen aansprakelijk voor directe schade of kosten en dergelijke als gevolg van een ernstige tekortkoming die aan My Own Health is toe te rekenen, voor zover deze tekortkoming aantoonbaar voortvloeit uit opzettelijk wangedrag of opzettelijke roekeloosheid. 
 10. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van My Own Health aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan My Own Health toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 11. My Own Health is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen reputatieschade en schade door bedrijfsstagnatie.
 12. De in dit artikel 7 opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van My Own Health of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 13. Alle vorderingsrechten van de Consument op My Own Health vervallen zes maanden na de datum van het incident waarop de claim is gebaseerd.

 

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. My Own Health zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten en tot verlenen van Diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan My Own Health kenbaar heeft gemaakt op het aanmeldingsformulier. My Own Health verzendt alle bestellingen met PostNL. Consument is verplicht om een eventuele adreswijziging uiterlijk 5 werkdagen voor de eerstvolgende leverdatum kenbaar te maken aan My Own Health.
 3. Consument is gehouden ervoor te zorgen dat levering van de Producten mogelijk is op het opgegeven adres en binnen het door de Consument aangegeven tijdsvenster. Consument gaat er bij voorbaat mee akkoord dat de Producten kunnen worden aangeboden bij buren of achtergelaten op een door de Consument aangewezen plek, indien de Consument niet in staat is de Producten in ontvangst te nemen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij My Own Health tot het moment van bezorging aan de Consument of een derde conform lid 3, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding.
 6. Producten worden uiterlijk binnen 30 dagen na aankoop geleverd, tenzij vooraf een andere levertermijn is overeengekomen. Van eventuele vertraging zal My Own Health tijdig mededeling doen.
 7. Ondanks het volgen van de geleverde instructies, kan het voorkomen dat de bloedafname niet volledig lukt doordat te weinig bloed is verzameld. Indien er wel bloed is verzameld doch minder dan de gewenste hoeveelheid, dient de klant het verzameld bloed alsnog naar het laboratorium voor analyse te versturen en My Own Health per mail te informeren op info@myownhealth.nl. In het geval er geen analyse mogelijk blijkt zijn, zal My Own Health de Consument een nieuw thuistest kit kosteloos verzenden. Dit gebeurt eenmalig. In het geval er voor een deel van de vitaminen wel een analyse uitgevoerd kan worden, zal My Own Health ook in dit geval een nieuw thuistest kit kosteloos verzenden. Mocht bij het gebruiken van de tweede thuistest kit de bloedafname opnieuw te zijn mislukt, kan de Consument enerzijds ervoor kiezen om een nieuwe thuistest kit aan te vragen en de kosten daarvan aan My Own Health te betalen, inclusief verzendkosten. Anderzijds, kan de Consument ervoor kiezen de Overeenkomst te beëindigen. In dat geval zal My Own Health het aankoop bedrag vergoeden, minus de verzendkosten, de kosten van het extra thuistest kit en de kosten van de (deel) analyse.
 8. In het geval het uit de analyse blijkt dat er geen suppletie nodig is, zal My Own Health Consument € 20,- vergoeden. De Overeenkomst zal daarmee beëindigd worden.
 9. Indien levering van een bestelde Dienst of Product onmogelijk blijkt te zijn, zal My Own Health de Consument dat deel vergoeden wat niet geleverd kan worden.

 

Artikel 9 - Betaling

 1. De in het aanbod van Producten of Diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en verzendkosten.
 2. De verkoop van Producten aan Consumenten geschiedt door vooruitbetaling, middels het online aanmeldingsformulier en betaalplatform op de website. Levering geschiedt na een geslaagde online betaling.
 3. Betalingen op de website zijn mogelijk met iDeal.
 4. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan My Own Health te melden.
 5. Een stornering door de Consument, staat niet gelijk aan een opzegging en schort de betalingsverplichtingen niet op. My Own Health mag de kosten van de stornering, verhalen op de Consument.

 

Artikel 10 - Klachten

 1. In het geval van klachten vragen we vriendelijk deze zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen na het ontstaan van de klachten, te e-mailen naar info@myownhealth.nl. Zorg voor een duidelijke omschrijving van de klacht. Bewaar de eventuele verpakkingen van producten waar de klacht betrekking op heeft.
 2. My Own Health zal uiterlijk binnen 14 werkdagen per e-mail reageren op de klacht, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht.
 3. Wanneer niet direct een oplossing geboden kan worden, zal My Own Health melden welke verdere informatie daarvoor nodig is of binnen welke termijn My Own Health de klacht kan oplossen.
 4. Wanneer de klacht niet tussen My Own Health en Consument opgelost kan worden, mag de Consument de klacht indienen via het Europese ODR platform ec.europa.eu/odr zodat de klacht door een geschillencommissie behandeld kan worden. 

 

Artikel 11 - Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij My Own Health partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van My Own Health is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft My Own Health het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 12 – Gegevens van My Own Health

Naam: My Own Health B.V. - Adres: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS, Amstelveen - Email: info@myownhealth.nl - KvK-nummer: 82102481